Gebruiksvoorwaarden

JOBACHSE is een webgebaseerd portaal van de groeiregio Ems-Achse e.V., dat werkgevers werkzoekenden, en mensen die zoeken naar een stage de mogelijkheid geeft jobaanbiedingen en openstaande vacatures te bekijken en/of eigen advertenties te plaatsen.

Voor het gebruik van JOBACHSE gelden de volgende regels:

§ 1 Gebruik van JOBACHSE onder www.jobachse.de

(1) Het gebruik van JOBACHSE is toegestaan voor elke natuurlijke of rechtspersoon (hierna "gebruikers" genoemd). Personen moeten de wettelijke leeftijd en juridische bevoegdheid hebben. Minderjarigen hebben de toestemming van hun ouders of voogd.

(2) Op JOBACHSE kunnen sollicitanten- en vacature aanbiedingen en aanbiedingen voor een opleiding, een stage, of voor het werken als trainee (hierna „aanbiedingen“ genoemd) worden geplaatst.

(3) Aan de hand van bijzondere overeenkomsten kan de groeiregio Ems-Achse e.V. de gebruikers daarnaast de mogelijkheid geven, om via JOBACHSE verdere diensten (reclame advertenties, bedrijfsprofielen, bedrijfslogo's, computer-technische oplossingen) te gebruiken.

§ 2 Registratie als gebruiker

(1) De instelling en de bekendmaking van een aanbod, vereist voorafgaande registratie als gebruiker.

(2) Een registratie kan pas plaatsvinden, en is alleen toegestaan als de gebruiker deze voorwaarden heeft gelezen en toestemt. Hij wordt dan naar de registratiepagina doorgestuurd. Hier is hij verplicht om bepaalde informatie te geven en een gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

(3) Elke gebruiker kan op elk gewenst moment zijn registratie schrappen door het verwijderen van zijn gebruikersaccount.

§ 3 Invoer en bescherming van het wachtwoord

(1) Voor zijn eigen beveiliging en tegen niet toegestaan gebruik van zijn gebruikersaccount, moet elke gebruiker een moeilijk te raden wachtwoord selecteren en houdt zijn gekozen wachtwoord in het bijzijn van andere mensen geheim.

(2) Als de gebruiker weet of vermoedt dat zijn gekozen wachtwoord aan derden bekend is gemaakt, moet hij onmiddellijk zijn wachtwoord veranderen.

(3) De werkgevers moeten zorgen dat misbruik van hun gebruikersaccounts door onbevoegden, derden wordt uitgesloten.

§ 4 Ondersteuning van de gebruikers

(1) Geregistreerde gebruikers kunnen profiteren van de ondersteuning door medewerkers van de groeiregio Eems-Achse e.V bij het plaatsen van hun aanbiedingen in JOBACHSE. Bij speciaal aangemelde gebruikers hebben de medewerkers van de groeiregio Eems-Achse e.V., lees- en schrijfrechten op de aanbiedingen en alle andere gegevens van klanten.

(2) Wijziging van de aanbiedingen en gegevens van deze klanten gebeurt na afspraak met deze gebruikers.

(3) Diverse aanbiedingen mogen door de groeiregio Ems-Achse e.V. worden gebruikt. Dit omvat ook de openbaarmaking van kandidaat-gerelateerde informatie en contactgegevens.

(4) De duur van een advertentie is vanaf 1.8.2012 begrensd tot 12 weken. Daarna ontvangt de gebruiker een bericht en kan hij de advertentie verlengen of verwijderen.

§ 5 Bijkomende verplichtingen van bepaalde gebruikers

(1) Aanbieder van vacatures zijn verplicht om de binnenkomende sollicitaties vertrouwelijk te behandelen. Een overdracht van sollicitaties aan derden is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de sollicitatant. In het geval van schending van deze verplichtingen, heeft groeiregio Ems-Achse e.V. het recht verdere aanbiedingen uit JOBACHSE te verwijderen en de toegang tot JOBACHSE te blokkeren.

(2) Bij openstaande vacatures die in JOBACHSE moeten worden geplaatst moet de door het systeem beschikbaar gemaakte vacature beschrijving met de te plaatsen jobbeschrijving inhoudelijk overeenkomen. Alle aanbiedingen mogen uitsluitend met de bijbehorende „soort navraag“ worden geplaatst. Aanbiedingen mogen slechts eenmalig in JOBACHSE worden geplaatst. Als een aanbod met meerdere openstaande vacatures op verschillende werklocaties van toepassing is, moet dit duidelijk worden aangegeven in de omschrijving. Als werkplaats moet de locatie, regio of het land worden aangegeven waar in de toekomst zal worden gewerkt. Het publiceren van inhoudelijk identieke aanbiedingen die in meerdere gebruikersaccounts werden gepubliceerd, is niet toegestaan.

(3) Gebruikers die data en aanbiedingen hebben gedownload, opgeslagen of anderszins hebben opgenomen zijn verplicht deze te verwijderen als ze niet meer nodig zijn. Er wordt gerefereerd naar §§ 7 en 8 BDSG.

§ 6 Auteursrechten

(1) De gebruikers bieden groeiregio Ems-Achse e.V. alsook alle andere gebruikers het eenvoudige, plaatselijk en tijdelijk onbegrensde gebruiksrecht van de geplaatste aanbiedingen aan.

(2) Het auteursrecht van de databank van JOBACHSE komt in zijn geheel (hierna „databank“ genoemd) toe aan groeiregio Ems-Achse e.V..

(3) Groeregio Ems-Achse e.V. verbiedt het volgende:

 • het gedeeltelijk of volledig gebruik of verspreiding van de databank
 • het gebruik van de in de databank geplaatste aanbiedingen voor andere doeleinden dan de rechtstreekse initiatie en opname van opleidings- of werkcontracten en zelfstandig ondernemerschap
 • het exploiteren en verspreiding van de in de databank geplaatste aanbiedingen evenals hun inhoud door derden voor hun eigen bemiddelings- of reclamedoeleinden zonder de toestemming van de gebruiker
 • de reproductie, distributie, presentatie, voordracht, het uitzenden, verspreiden door video- of audio-opnamen en radio-uitzendingen uit het portaal www.jobachse.de

§ 7 Niet toegestande aanbiedingen

Met name de volgende aanbiedingen kunnen niet op JOBACHSE worden geplaatst:

 • Aanbiedingen die de wetgeving (bijv. minimum arbeidsvoorwaarden, discriminatieverbod, wetten tegen oneerlijke concurrentie, de auteurswet, de algemene wet voor gelijke kansen of de wet omtrent gokspelen) schenden.
 • Aanbiedingen die zeden en menselijke waardigheid schenden.
 • Aanbiedingen die, geheel of gedeeltelijk, slechts dienen voor reclame- of zakelijke doeleinden (reclame van cursussen, boeken, verzekeringen of financiële diensten, enz.) vallen en geen onderdeel zijn van §1 (3).
 • Betaalde diensten van gelijk welke aard (waaronder bijvoorbeeld ook diensten die alleen kunnen worden bereikt door het bellen van dure 0900-nummers of via een betaalde registratie op webpagina's). Onder betaalde diensten worden ook deze geteld die naar buiten toe gratis schijnen, bepaalde voordelen of kortingen alleen tegen betaling verlenen (bijvoorbeeld deals die de aankoop van lijsten met adressen van werkgevers omvatten).
 • Aanbiedingen die de belanghebbende geld of premiebetalingen beloven in het geval dat een bemiddelingscheque volgens het derde boek sociaal wetboek wordt voorgelegd.
 • Aanbiedingen die de afsluiting van een bemiddelingsovereenkomst vereisen, die § 296 van derde boek sociaal wetboek schenden.
 • Aanbiedingen die onjuiste feiten of de identiteit van de aanbieder opzettelijk proberen te verstoppen.
 • Aanbiedingen die zijn een schijnaanbieding blijken te zijn omdat ze ofwel alleen dienen om een sollicitantenpool op te bouwen of het omdat het gaat om het aantrekken van partners in het kader van „sneeuwbalspelen".

§ 8 Linking en framing

De gebruiker wordt erop gewezen dat volgens de huidige stand van de techniek het niet uit te sluiten valt dat de op de internetsite van groeiregio Ems-Achse e.V. getoonde vacatures door andere internet-aanbieders worden gekopieerd, gelinkt en/of met behulp van frames en gemaskerd als eigen aanbod worden gepubcliceerd.

§ 9 Maatregelen en schadevergoeding

(1) Bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden heeft groeiregio Ems-Achse e.V. het recht om de betreffende aanbiedingen te verwijderen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen, onmiddellijk de toegang tot JOBACHSE tijdelijk of permanent te blokkeren en de actieve sessie te onderbreken.

(2) Aanbiedingen die duidelijk niet meer actueel zijn, kunnen uit groeiregio Ems-Achse e.V. worden verwijderd zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.

(3) Groeiregio Ems-Achse e.V. verbiedt het gebruik van JOBACHSE voor marketingdoeleinden volgens §§ 28, 29 BDSG en wijst erop dat ongevraagde e-mail onwettig is en waarschuwingen in rekening worden gebracht. Niet toegelaten marketingdoeleinden gelden ook als sollicitanten met betrekking tot gezochte vacatures kwalitatief en kwantitatief ongepast (bv. via de postvakfunctie) worden gecontacteerd. Groeiregio Ems-Achse e.V. zal in de desbetreffende gevallen de toegang tot JOBACHSE blokkeren voor de verantwoordelijke gebruiker.

(4) Groeiregio Ems-Achse e.V. heeft het recht om tegenover andere aanbieders die niet toegelaten aanbiedingen in JOBACHSE hebben geplaatst, een schadevergoeding te eisen voor de daardoor ontstane personeels- en materieelkosten.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zorgen voor de juiste weergave van de advertentie aan de hand van de huidige technische normen. De gebruiker is echter bekend, dat het niet mogelijk een volledig foutloze software aan te bieden.

(2) Er wordt niet uitgegaan van een fout in de weergave van de advertentie als deze wordt veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte weergavesoftware en/of

 • hardware (bv. browser)
 • door storing in de communicatienetwerken van andere operatoren
 • door storing bij servers een internet provider of online-service of
 • of door onvolledige en/of niet bijgewerkte inhoud op zogenaamde proxy-servers (caching) van commerciële en niet-commerciële aanbieders en online diensten.

(3) Wij bieden gebruikers alleen de mogelijkheid om in contact te komen met werkzoekenden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de advertentiesgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor de contactopname met de werkzoekende.

(4) Wij garanderen de beschikbaarheid van gegevens in de advertenties volgens de huidige technische normen. De gebruiker is zich ervan bewust dat de gewenste gegevens niet altijd beschikbaar zijn.

§ 11 Aansprakelijkheid

(1) Voor de in JOBACHSE geplaatste aanbiedingen heeft de respectieve gebruiker de verantwoordelijkheid die ze heeft opgegeven of namens hen werd vrijgegeven. Bij minderjarige gebruikers ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders of andere voogden.

(2) Door het accepteren van de algemene voorwaarden (§ 2 par.2) verklaart de gebruiker dat de door hem geplaatste aanbiedingen niet in strijd met deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving. Hij verklaart ook dat hij het recht heeft om de inhoud die wordt gebruikt in de aanbiedingen (bv. foto's) te gebruiken en dat het aanbod geen rechten van derden schendt.

(3) Groeiregio Ems-Achse e.V controleert aanbiedingen die geplaatst werden door gebruikers in principe niet. Zij zorgt echter voor ondersteuning naar het intensieve zoeken naar gevallen van misbruik en verwijdering van dergelijke aanbiedingen en onderzoekt meldingen van dergelijke illegale aanbiedingen. Meldingen kunnen via de hotline van JOBACHSE worden gemaakt.

(4) Groeiregio Ems-Achse e.V is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, wettigheid of de toelaatbaarheid van informatie die door geregistreerde gebruikers in JOBACHSE wordt geplaatst. Hetzelfde geldt voor de juistheid, volledigheid, wettigheid en ontvankelijkheid van particuliere internet job-assen, die met JOBACHSE gegevens uitwisselen en samenwerken.

(5) Groeiregio Ems-Achse e.V is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn met groeiregio Ems-Achse e.V. Links naar betaalde sites zijn niet toegestaan. Groeiregio Ems-Achse e.V. neemt afstand van de inhoud van deze gelinkte websites en is hiervoor niet verantwoordelijk. Van zodra groeiregio Ems-Achse e.V. illegale inhoud vaststelt of een link naar betaalde sites, zal deze link na een onderzoek worden verwijderd of de toegang worden geblokkeerd.

(6) Groeiregio Ems-Achse e.V.is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door gebruikers van JOBACHSE, door computervirussen of andere schadelijke mechanismen zijn ontstaan door middel van gegevensuitwisseling met particuliere internet job-assen of door andere gebruikers.

Groeiregio Ems-Achse e.V.

Hauptkanal links 60
26871 Papenburg
Tel. 04961/9409980
E-mail: info@emsachse.de

Contactpersoon: Dr. Dirk Lüerßen